hyposmia

Hyposmia


– definition :

  • (noun)
    1. lessened sensitivity to odors (context:state)

hyposmia