nan-chang

Nan-chang


– definition :

  • (noun)
    1. a walled city in southeastern China on the Gan Jiang (context:location)

nan-chang