rye whiskey

Rye whiskey


– definition :

  • (noun)
    1. whiskey distilled from rye or rye and malt (context:food)

rye whiskey