xanthomatosis

Xanthomatosis


– definition :

  • (noun)
    1. widespread xanthomas (especially on elbows and knees); often associated with a disorder of lipid metabolism (context:state)

xanthomatosis