pythia

Pythia


– definition :

  • (noun)
    1. (Greek mythology) the priestess of Apollo at Delphi who transmitted the oracles (context:person)

pythia