uvularia

Uvularia


– definition :

  • (noun)
    1. genus of perennial rhizomatous herb of southern and southeastern United States (context:plant)

uvularia